Algemen voorwaarden FSMineralen


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FSMineralen.

Algemeen
Op alle door fsmineralen te sluiten overeenkomsten zijn onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst wordt afgeweken.
fsmineralen stelt de klant in kennis van de hieromschreven voorwaarden c.q. stelt de klant middels publicatie op de website in kennis van deze algemene voorwaarden van fsmineralen . Voorts zal fsmineralen op verzoek deze voorwaarden toesturen.
Regelingen en bepalingen, opgenomen in inkoop-, verkoop- of algemene verkoopvoorwaarden van contractanten, welke van de weergegeven algemene voorwaarden, zijn voor fsmineralen slechts bindened indien die regelingen en bepalingen schriftelijk door fsmineralen zijn erkend.
Aanbieding
Aanbiedingen van  fsmineralen zijn geheel vrijblijvend. De door fsmineralen in advertenties en op de web-pagina vermelde prijzen zijn richtprijzen. De richtprijs is nimmer bindend.
fsmineralen zal bij levering aan haar klanten gelijktijdig een factuur of kwitantie (kassabon) overhandigen. Indien anders overeengekomen zal fsmineralen schriftelijk per post de factuur aan opdrachtgever doen toe komen.
Orderkosten
Bij bestelling door een klant, is bij anulereing van de order fsmineralen gerechtigd een bedrag van 10% van de bestelling, doch maximaal €  50,- in rekening te brengen wegens administratie- en handelingskosten.
Betalingstermijn
Betalingen dienen vooraf d.m.v. overschrijving, i-deal, contant bij levering/afhalen of middels een andere directe mogelijkheid te geschieden, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, terwijl in dat geval een betalingstermijn van 10 dagen na bestelling niet zal worden overschreden. Schuldvergelijking of compensatie van vorderingen is nimmer mogelijk. Bij niet tijdige betaling vervalt de de bestelling en komen de bestelde goederen weer in de verkoop.
Zekerheidsstelling
fsmineralen is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoer van de overeenkomst op te schorten c.q. verdere levering van goederen te staken totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.
Levering
De door fsmineralen op te geven levertijden zijn approximatief, doch worden zoveel mogelijk in acht genomen. fsmineralen is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering zijdens fsmineralen. Levering geschied alleen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat of schriftelijk overeengekomen wordt. 
Overmacht
fsmineralen is in geen geval aansprakelijk voor de niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen tengevolge van overmacht. In geval van overmacht is fsmineralen bevoegd om hetzij de overeengekomen leveringstermijn te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren.
Prijsstijging
Indien tussen het tijdstip van de opdrachtverstrekking en levering van de zaken de inkoopprijs, belastingen, invoerrechten, de verzendkosten of een der andere kostprijsbestanddelen wordt verhoogd heeft fsmineralen het recht die verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
Eigendomsvoorbehoud
fsmineralen verbindt zich tot overdracht van de in de macht van opdrachtgever gebrachte roerende zaken onder de opschortende voorwaarden dat volledige betaling van het verschuldigde met inbegrip van eventueel vervallen rente en kosten zal hebben plaatsgevonden. Bij het uiblijven van betaling kan fsmineralen vanaf 30 dagen na factuurdatum de betreffende goederen c.q. eerder geleverde goederen ter compensatie van het nog openstaande bedrag zonder verdere aankondiging terugnemen.
Garantie
De zaken worden geleverd onder normale fabrieksgarantie. Alle goederen kunnen, mits niet gebruikt of geopend, binnen 8 dagen worden geruild of worden omgezet naar een tegoetbon van fsmineralen. Bij door een producent verleende garantie, neemt fsmineralen uitsluitend op zich om, de zaken bij de producent ter reparatie aan te bieden. De verzendkosten voor ruil, retour en garantie aanspraken zijn voor rekening van de klant, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen.
Reclames
fsmineralen is nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden gevolgschade. fsmineralen zal door de opdrachtgever nimmer als producent in de zin van art. 185 tot en met 193 boek 6 N.B.W. kunnen worden aangemerkt.
Op sraffe van verval van het recht van reclame zal de opdrachtgever, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst der zaken schriftelijk (per fax of aangetekende brief) en gemotiveerd bij fsmineralen dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. fsmineralen heeft, ingeval terecht gereclameerd wordt, de keuze om; a) de factuur aan te passen of facturering achterwege te laten; of b) opnieuw te leveren.
Wanprestatie opdrachtgever
Ingeval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever is fsmineralen gerechtigd om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onvermindered haar recht nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijne laste. De buitengerechtelijke kosten worden geacht 15% van het in te vorderen bedrag, vermeerderd met omzetbelasting te bedragen. fsmineralen is niet gehouden aan te tonen dat zij de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd over de tijd dat hij in verzuim is.
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met fsmineralen is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
Geschillen
Alle geschillen tussen fsmineralen en de opdrachtgever worden berecht door de bevoegde rechter binnen het  Arrondissement waar fsmineralen is gevestigd.